LOTERIA

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
„Biegowa loteria fantowa”

1. Nazwa loterii fantowej:
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Biegowa loteria fantowa” podczas XVI Zimowego Biegu Trzech Jezior przez Stowarzyszenie TERAZ.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową: Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie TERAZ.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie: 
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.
4. Podstawa prawna: 
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej: 
Loteria organizowana jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piastowskiej 11, 62-240 Trzemeszno.
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej:
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na organizację półkolonii zimowych w 2018 r. dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.
7. Czas trwania loterii fantowej:
Sprzedaż losów będzie trwać: od 09.02.2018 r. w godz. 19.00-21.00 oraz 10.02.2018 r. w godz. 7.00-13.30. Losowanie odbędzie sie 10.02.2018 r. o godz. 13.30. Reklamacje można składać do godz. 16.00. dnia 10.02.2018 r. Rozpatrzenie reklamacji będzie trwało do 30 min. Zakończenie loterii godz. 16:30 w dniu 10.02.2018 r.
8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 1,00 zł brutto.
8.3. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj. 1,2,3....2000 oraz stemplem Stowarzyszenia TERAZ.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:
Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach 09.02.2018 r. w godz. 19.00-21.00 oraz 10.02.2018 r. w godz. 7.00-13.30 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, przy ul. Piastowskiej 11.
10. Uczestnicy loterii fantowej:
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
11. Zasady organizacji loterii fantowej:
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane przez 6 osób, które będą posiadać identyfikatory z napisem: "Biegowa loteria fantowa Stowarzyszenie TERAZ 10.02.2018 r." Ponadto będzie wytyczony punkt sprzedaży losów oznakowany napisem "Biegowa loteria fantowa", w którym będzie postawiona urna, do której należy wrzucać zakupione losy. Osoby sprzedające losy będą informować o miejscu, w którym znajduje się urna.
11.2. Cena 1 losu wynosi 1,00 zł brutto.
11.3. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych max. 2000 losów.
11.4. W loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej przy punkcie sprzedaży losów oznakowanym napisem "Biegowa loteria fantowa".
11.5. Wszystkie losy biorą udział w losowaniu 23 nagród.
11.6. Każdy uczestnik „Biegowej loterii fantowej” może kupić dowolną liczbę losów.
12. Nagrody loterii fantowej:
12.1. W loterii będzie rozlosowanych 23 nagród:
Lista nagród które będą rozlosowane wśród wszystkich zakupionych losów:
 • Mikser z misą robot kuchenny 150W 2,5L x 1 szt. 
 • Blender kielichowy szklany mikser MARGARITA 500W 1,5L x 1 szt.
 • Robot mikser ręczny wielofunkcyjny Esperanza MUFFIN  x 2 szt.
 • Gofrownica opiekacz do gofrów 750W Raspberry x 2 szt.
 • Robot kuchenny blender ręczny mikser CREMA 800W x 1 szt.
 • Lokówka spiralna do kręcenia włosów CLEOPATRA x 1 szt.
 • Suszarka do włosów Esperanza APHRODITE 1200W składana x 2 szt.
 • Głośnik przenośny bluetooth + radio FM czarny x 1 szt. 
 • Głośnik przenośny bluetooth + radio Esperanza Ritmo bordowy x 2 szt. 
 • Monopod uniwersalny z pilotem bluetooth do zdjęć selfie EM117 x 1 szt. 
 • Odtwarzacz MP3 LCD radio czytnik kart microSD + latarka x 2 szt. 
 • Duże słuchawki nauszne MP3 MP4 składane RENELL x 2 szt. 
 • Cyfrowa waga kuchenna z misą 5kg/1g z LCD x 1 szt. 
 • Termos Ambition 0,5 l x 1 szt.
 • Słuchawki stereofoniczne Esperanza x 1 szt. 
 • Blender ręcznyFrappe Esperanza x 1 szt. 
 • Parowar Hoffen x 1 szt. 

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 825,38 zł brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 41,27 %.
12.4. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.
12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
12.6. Zwycięzcom w „Biegowej loterii fantowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród:
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 10.02.2018 r. w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie po ukoronowaniu zwycięzców XVI Zimowego Biegu Trzech Jezior. Godzina losowania określona jest o godz. 13.30. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 11.1 regulaminu. Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
13.2 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.
13.3. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Biegowej loterii fantowej” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
13.4. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.
13.5. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.
13.6. Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.
13.7. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Biegowej loterii fantowej”.
13.8. Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.
14. Zasady postępowania reklamacyjnego: 
14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 10.02.2018 r.
14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 10.02.2018 r., po godz. 16.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Biegowa loteria fantowa”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.
14.4 . Decyzja Komisji Loterii „Biegowa loteria fantowa” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
15. Postanowienia końcowe:
15.1. Wzięcie udziału w loterii „Biegowa loteria fantowa” i zakup losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
15.2. Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora „Biegowa loteria fantowa” oraz w na stronie biegu www.zimowybiegtrzechjezior.pl
15.3. Cały dochód z „Biegowej loterii fantowej” zostanie przeznaczony na organizację półkolonii zimowych w 2018 r. dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.
15.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.
15.5. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
15.6. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z póź. zm.)
15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
Kreator stron internetowych - przetestuj